Hjemmesiden     http://www.iid-frederiksberg.dk/

 

Klubbens bestyrelse står for hjemmesidens indhold.

 

Kommentarer, rettelser og bidrag til hjemmesiden sendes til:

Web-redaktør: Jens Ejstrup, jensejstrup@mail.tele.dk

 

IID’s bestyrelse består pt. af følgende bestyrelsesmedlemmer

 

Jens Ejstrup, jensejstrup@mail.tele.dk 


Herdis Ejstrup, ejstrup@mail.tele.dk

 

Anne Marie Rommedahl, a.rommedahl@outlook.dk  

 

Bo Svenstrup, svenstrupbo@gmail.com

 

Leif Møller, moeller.jepsen@jubii.dk

 

 

Torben Carlsson, demantcarlsson@gmail.com  (suppleant)

  

 

 

VEDTÆGTER FOR IDRÆT I DAGTIMERNE PÅ FREDERIKSBERG

 

§1.

Foreningens navn er ”IDRÆT I DAGTIMERNE PÅ FREDERIKSBERG” forkortet IID.
Stiftelsesdato er 03.09.2003 med virke fra 01.04.2004 og hjemsted Frederiksberg kommune.
Foreningen er medlem af Frederiksberg Idræts Union (FIU) og DGI.

 

§2.

Foreningens formål er at inddrage den enkelte borger i løsningen af egne problemer og derved medvirke til at styrke forebyggelsen af sociale problemer .
Formålet opfyldes ved at foreningen samler sine medlemmer om sportsaktiviteter og sociale aktiviteter og derved skaber et kontakt og værested for borgere, der ønsker at dyrke idræt i dagtimerne.

 

§3.

Foreningen er selvejende. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem,

eksempelvis deltidsarbejdende, studerende, efterlønsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister.

 

§4.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert

år den 2. onsdag i februar i Mariendalshallen. Generalforsamlingen indvarsles på foreningens hjemmeside www.IID-Frederiksberg.dk senest 14 dage før dens afholdelse. Regnskab og eventuelle forslag offentligøres på foreningens hjemmeside og ved opsætning på foreningens opslagstavle med samme varsel.

 

Generalforsamlingens dagsorden er:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse

4) Behandling af forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og revisor

7) Eventuelt

 

§5.

Forslag skal, for at kunne behandles, være opført på indkaldelsen til generalforsamlingen og skal

derfor indsendes skriftlig med begrundelse til foreningens formand senest 1. januar forud for

generalforsamlingen.

 

§6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, som ved ordinær generalforsamling,

og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom ledsaget af

dagsorden. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen pligtig til at foretage indkaldelsen inden 8 dage fra

anmodningen.

 

§7.

Hvert medlem har én stemme. Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning.
Alle stemmeberettigede er valgbare til bestyrelse m.v.
Afgørelser afgøres ved stemmeflertal. Blanke stemmer medregnes ikke.

 

§8

Specielt til vedtægtsændringer kræves dog enstemmighed. Opnås der ikke enstemmighed på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen med 14 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflerhed.

 

§9.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og turleder.
Desuden vælges en revisor og en revisorsuppleant.
På generalforsamlingen vælger deltagerne desuden - for hver sportsaktivitet - en person, der opkræver kontingent. Kan der ikke på generalforsamlingen udpeges en kontingentopkræver for en sportsgren, meddeler kontaktpersonen for sportsgrenen inden 14 dage til bestyrelsen, hvem man har valgt. Kontingentopkrævere deltager i de bestyrelsesmøder, som formanden indkalder dem til.

 

§10.

Formanden indkalder bestyrelsen til møde, når dette skønnes nødvendigt eller når 2 bestyrelses-

medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er

tilstede. Bestyrelsen varetager foreningens interesser, men er ikke berettiget til at foretage dispositioner, der overstiger foreningens aktuelle formue. Der udfærdiges beslutningsreferater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§11.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder årsregnskabet, der skal revideres

af den valgte revisor og udsendes til den ordinære generalforsamling. Kontingenter indbetales efter

terminer besluttet af generalforsamlingen.

 

§12.

Foreningens opløsning eller fusion med andre foreninger kan kun besluttes ved de i §8 angivne bestemmelser vedrørende ændringer af vedtægter. Samtidig træffes tillige beslutning om overdragelse af foreningens eventuelle aktiver, der skal tilfalde en anden forening med det formål at være kontakt- og værested for borgere på Frederiksberg.

 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 03.09.2003 og ændret på generalfor-

samlingerne 18.02.2004, 03.03.2004, 15.02.2006, 08.03.2006, 10.02.2016 og 8.2.2017.